Cel projektu: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym, a w szczególności:

  • podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków na poziomie miejskim poprze prowadzenie kampanii podnoszących świadomość oraz pokazujących rozwiązania przyjazne środowisku;
  • uświadomienie dzieciom i młodzieży ich wpływu na środowisko oraz wskazanie działań na rzecz ochrony klimatu i zmotywowanie do nich;
  • zwiększenie świadomości i odpowiedzialności mieszkańców za miejsce, w którym mieszkają;
  • wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz poprawy jakości życia w mieście.

Tematy podejmowane w działaniach edukacyjno - informacyjnych:

  • cel zwiększenia powierzchni terenów zieleni w mieście (w tym również tzw. zielonej infrastruktury);
  • przechwytywanie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania lub bliskiej okolicy tzw. zielono-niebieska infrastruktura, promująca sieć naturalnych i półnaturalnych rozwiązań zwiększających retencję, w tym małą retencję wodną oraz ograniczających lokalne podtopienia i zmniejszających ryzyko powodzi;
  • zmniejszanie efektu miejskiej „wyspy ciepła” oraz poprawa mikroklimatu w mieście poprzez zwiększenie terenów zieleni wpływających na obniżenie temperatury oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach, np. poprzez wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian;
  • likwidacja zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni przepuszczalnych dla wody;
  • przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z powodzi, suszy, łagodzeniem skutków fal upałów i efektu miejskiej „wyspy ciepła” w miastach i/lub realizacją działań ograniczających zagrożenia w obszarach miejskich powstałych wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych;
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację w kierunku np. elektromobilności, rozwoju zrównoważonych środków transportu.

Eko-logiczne Kłodzko! Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia

miejsce realizacji Projektu

Back to top

stopka

Projekt pn: "Eko-logiczne Kłodzko! Klimat się zmienia – zmień sposób myślenia"
realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej